Manja slova Veća slova RSSPitajte Ministarstvo

Nakon donošenja Zakona o komunalnoj policiji u decembru 2020. godine, ministarka javne uprave  je, shodno zakonu, u decembru 2019.godine, donijela rješenje o obrazovanju Komisije za provjeru stručne ospobljenosti komunalnog policajca.

Komisija je 23.1.2019. godine, održala  sjednicu na kojoj je donijela Poslovnik o radu, utvrdila metod i način rada Komisije u postupku provjere stručne osposobljenosti komunalnog policajca.

Kandidati, koji su završili program stručnog osposobljavanja za vršenje poslova komunalne policije, podnose zahtjev za polaganje ispita za provjeru stručne osposobljenosti Ministarstvu javne uprave. Zahtjev sadrži: ime i prezime kandidata, očevo ime i rođeno prezime, datum i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj, prebivalište i adresu kandidata.

U zahtjevu, pored navedenog neophodno je navesti i sljedeće podatke: dokaz o vrsti i nivou kvalifikacije obrazovanja komunalnog policajca i naziv organa, odnosno službe u kojoj je komunalni policajac zaposlen.

Uz zahtjev kandidat podnosi i, potvrdu o završenom stručnom ospobljavanju.

Visina troškovi polaganja stručnog ispita utvrđena je na osnovu Pravilnika o visini naknade za polaganje stručnog ispita i to: za kandidate sa V, VI i VII nivoom kvalifikacije obrazovanja u iznosu 72,30 €, a za kandidate sa III i IV nivom kvalifikacije obrazovanja u iznosu od 36,15 €.

Uplata troškova za polaganje stručnog ispita vrši se na žiro račun: Ministarstvo javne uprave, broj: 832-113687, eko koda: 7149142001, sa pozivom na broj odobrenja: JMBG i naznakom: naknada za polaganje stručnog ispita za vršenje poslova komunalne policije.

Dokaz o uplati prednje navedenih troškova, dostavlja se sekretaru Komisije, neposredno prije početka polaganja stručnog ispita.

Zahtjev za polaganje ispita dostavlja se u zatvorenoj koverti (sa naznakom: ,,Prijava za polaganje stručnog ispita za vršenje poslova komunalne policije", ime i prezime, broj telefona), i to na arhivi Ministarstva javne uprave , Rimski trg broj 45, u periodu od 07 do 15 časova ili putem pošte.

Kandidati koji će pristupiti provjeri stručne osposobljenost komunalnog policajca dužni su da sa sobom ponesu sportsku opremu radi praktične provjere znanja iz predmeta specijalno fizičko.

O datumu, mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita, kandidate će obavijestiti sekretar Komisije, najkasnije 15 (petnaest) dana prije dana polaganja stručnog ispita. Takođe, ove informacije biće dostupne i na internet stranici Ministarstva javne uprave (www.mju.gov.me).

Sekretar komisije: Valentina Lasica
Kontakt telefon: 020 /482 404