Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Javni poziv za konsultovanje javnosti povodom Strategije reforme javne uprave u Crnoj Gori 2021-2025

Datum objave: 05.08.2020 14:24 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa odredbom člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18), Ministarstvo javne uprave, upućuje 

J A V N I   P O Z I V  

organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (u daljem tekstu: zainteresovana javnost) da se uključe u pripremu Strategije reforme javne uprave u Crnoj Gori 2021-2025 i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom (adresa: Rimski trg, br. 45, 81000, Podgorica) i elektronskom obliku (e-mail: ivana.krstajic@mju.gov.me i ana.gojkovic @mju.gov.me).

Strategijom reforme javne uprave 2021-2025 će se na osnovu rezultata eksterne evaluacije o sprovođenju Strategije reforme javne uprave 2016-2020 definisati dalji pravci reforme javne uprave, oblasti i ciljevi reforme, indikatori uspjeha, način praćenja i sprovođenja strategije, kao i sva druga pitanja koja su od značaja za proces reforme javne uprave, za navedeni period. Akcionim planom za period 2021-2022 će se definisati aktivnosti, nadležne institucije, rokovi, indikatori, kao i potrebna budžetska sredstva, izvori finansiranja i druga pitanja od značaja za sprovođenje strategije. 

Konsultacije zainteresovane javnosti u vezi sa pripremom Strategije reforme javne uprave u Crnoj Gori 2021-2025, trajaće do 1.oktobra 2020.godine.

Ministarstvo javne uprave će sve pristigle inicijative, prijedloge, sugestije i komentare ažurno evidentirati i nakon završenog konsultovanja sačiniti izvještaj koji sadrži pregled učesnika konsultovanja i pregled dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara, isti objaviti na svojoj internet stranici http://www.mju.gov.me/ministarstvo i portalu e-uprave https://www.euprava.me/ i dostaviti ga učesnicima konsultovanja, u roku od sedam dana od isteka prednje navedenog roka za dostavljanje predloga.

Ministarstvo javne uprave će sve pristigle inicijative, prijedloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom pripreme Strategije reforme javne uprave u Crnoj Gori 2021-2025.

Lica zadužena za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti su: Ivana Krstajić i Ana Gojković, Ministarstvo javne uprave, e-mail: ivana.krstajic@mju.gov.me i ana.gojkovic@mju.gov.me.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE