Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Drugi javni poziv za prijavu kandidata za Listu nezavisnih procjenjivača za 2021. godinu

Datum objave: 31.12.2020 10:20 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32đ Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini („Službeni list CG“, broj 88/20), a uslijed malog broja lica koja su na osnovu ispunjenih kriterijuma Javnog poziva br. 01-056/20-3973 od 23.09.2020. godine, uvrštena u Listu nezavisnih procjenjivača za 2021. godinu, br. 01-056/20-3973/3 od 21.12.2020 godine, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija objavljuje drugi

 

JAVNI POZIV 
za prijavu kandidata za Listu nezavisnih procjenjivača 
za 2021. godinu,

sa koje će nadležna ministarstva odabrati i angažovati potreban broj procjenjivača odgovarajuće stručnosti, radi bodovanja projekata i programa nevladinih organizacija prema propisanim kriterijumima. 

 

Kandidati za nezavisne procjenjivače moraju ispunjavati sljedeće Zakonom utvrđene uslove: 

 

Nezavisni procjenjivač može biti lice koje ima: 

- najmanje pet godina iskustva u upravljanju projektima; 

- iskustvo u ocjenjivanju projekata; 

 

Nezavisni procjenjivač ne može biti lice koje je dvije godine prije objavljivanja ovog javnog poziva bilo: 

- u radnom odnosu u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Crnoj Gori; 

- volonter u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Crnoj Gori; 

- lice ovlašćeno za zastupanje ili je član organa upravljanja ili drugog organa nevladine organizacije čije je sjedište u Crnoj Gori; 

- u ugovornom odnosu sa nevladinom organizacijom čije je sjedište u Crnoj Gori; 

- javni funkcioner, u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje korupcije; 

- u radnom odnosu u organu državne uprave koji vrši raspodjelu sredstava.

 

Pozivaju se zainteresovana lica, koja ispunjavaju gore navedene uslove, da se prijave i dostave potrebne podatke radi uvrštavanja u Listu nezavisnih procjenjivača za bodovanje projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima u kojima će se vršiti raspodjela sredstava u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini („Službeni list CG“, broj 88/20), i to: 

 

- socijalna i zdravstvena zaštita,

- zaštita lica sa invaliditetom,

- društvena briga o djeci i mladima,

- pomoć starijim licima,

- zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava,

- institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje,

- nauka,

- rodna ravnopravnost,

- zaštita životne sredine,

- poljoprivreda i ruralni razvoj,

- zaštita potrošača,

- odbrana,

- bezbjednost u saobraćaju,

- sport,

- šumarstvo i prerada drveta,

- lovstvo,

- zaštita dobrobiti životinja i

- zaštita zdravlja bilja.

 

Kandidat za nezavisne procjenjivače se može, prema kvalifikacijama navedenim u biografiji, opredijeliti za više područja koja precizno označava u prijavi i dostavljenim dokumentima uz obrazac prijave, koji se nalazi u prilogu ovog poziva. 

 

Nakon provjere ispunjenosti traženih uslova, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija će utvrditi Listu nezavisnih procjenjivača za 2021. godinu i objaviti je na internet stranici Ministarstva i portalu elektronske uprave, najkasnije 15 dana nakon isteka roka iz ovog javnog poziva. 

 

Odabir nezavisnih procjenjivača sa liste, vršiće organ državne uprave koji raspodjeljuje sredstva.

 

Ugovor sa nezavisnim procjenjivačem zaključuje organ državne uprave koji vrši raspodjelu sredstava. 

 

Odabrani nezavisni pocjenjivač će prije procjenjivanja biti dužan da potpiše izjavu o povjerljivosti, nepristranosti i nepostojanju sukoba interesa u odnosu na projekte/porogame koje će procjenjivati. Izjava se potpisuje nakon uvida u popis pristiglih prijava s podacima o organizacijama podnosiocima prijava i njihovim partnerskim organizacijama. 

 

Svaki projekat boduju po dva nezavisna procjenjivača a dodijeljeni bodovi po svakom mjerilu moraju biti obrazloženi. 

 

Odabrani  nezavisni procjenjivači će naknadno biti obaviješteni o detaljima postupka, a po potrebi će se za njih organizovati i pripremna radionica u vezi sa načinom bodovanja projekata. Od nezavisnih procjenjivača se može tražiti i učešće na sastancima komisija za raspodjelu, radi davanja odgovora i pojašnjenja na moguća pitanja članova komisija. 

 

Uz prijavu na Javni poziv prilaže se: 

- fotokopija lične karte ili druge isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet kandidata; 

- fotokopija diplome o stečenom obrazovanju; 

- dokaze/potvrde sa podacima o iskustvu u upravljanju projektima i iskustvu u procjenjivanju projekata;

- potpisanu i ovjerenu izjavu kojom se potvrđuje istinitost dostavljenih podataka.

 

Rok i prijava: 

 

Popunjene i potpisane obrasce prijave i prateću dokumentaciju, potrebno je dostaviti poštom, najkasnije do 15. februara 2021. godine na adresu:

 

 

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE, DIGITALNOG DRUŠTVA I MEDIJA

Rimski trg 45, Podogorica/Crna Gora

Sa napomenom: „ZA JAVNI POZIV ZA NEZAVISNE PROCJENJIVAČE“

 

 

ili na e-mail adresu: arhiva@mju.gov.me, u zip/rar formatu, sa dokumentima oblikovanim kao doc.; pdf; jpg.

 

Prijava kandidata za listu nezavisnih procjenjivača za 2021. godinu biće razmatrana samo ako je dostavljena na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

 

Prijave dostavljene nakon roka neće biti uzete u razmatranje. 

 

Eventualna pitanja u vezi sa ovim pozivom, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresusaradnja.nvo@mju.gov.me

 

Prilog: Obrazac prijave